Investitor
projekta

Tovarna Olja Gea d.o.o.
Slovenija

Lokacija
objekta

Vogošća

Period izvođenja
radova

2021. godina